Marc DEMAEGHT, Notaris te Laakdal

 

Marc DEMAEGHT

Notaris te Laakdal

Rangregeling (van de schuldeisers)

Bij een faillissement worden niet alle schuldeisers willekeurig uitbetaald. De wet legt een rangregeling op. Sommige schuldeisers zijn bevoorrecht (bijvoorbeeld de bank die een hypotheek heeft), en worden na de gewone “chirografaire” schuldeisers uitbetaald (bijvoorbeeld elektriciteitsleverancier van de onderneming).

De rangregeling is terug te vinden in de Faillissementswet.

 

Recht van opstal

Recht om gebouwen, werken of beplantingen op, onder of boven andermans grond te hebben. Dat recht brengt een tijdelijke horizontale splitsing van het goed met zich mee. De opstalgever is de eigenaar van de grond; diegene die het opstalrecht verkrijgt (de opstalhouder) wordt als het ware tijdelijk eigenaar van de gebouwen, beplantingen en werken op die grond. Een opstalrecht kan maximaal bekomen worden voor de duur van 50 jaar. Dit recht wordt heel vaak toegepast wanneer een koppel een huis bouwt op de grond van één van hen.

 

Recht van voorkoop

Recht waardoor bijvoorbeeld een pachter, de gemeente, het OCMW, Huisvestingsmaatschappijen de mogelijkheid hebben om bij de verkoop van een woning of grond bij voorrang te kopen aan dezelfde voorwaarden als de koper waarmee men de verkoopsovereenkomst heeft afgesloten.
Het recht van voorkoop kan dus gezien worden als een “opschortende voorwaarde”; De verkoopsovereenkomst is reeds tot stand gekomen, maar zal pas uitwerking krijgen indien de begunstigde van het voorkooprecht dit recht niet uitoefent.

 

Rechtsmisbruik

Iedereen die rechten heeft, kan zijn rechten laten gelden. Je mag daar echter niet in overdrijven. Indien je een recht slechts uitoefent om iemand te benadelen, spreekt men van rechtsmisbruik. Het voordeel dat je verkrijgt door jouw recht uit te oefenen staat dan niet in verhouding met het nadeel dat je veroorzaakt aan de andere partij. Een voorbeeld van rechtsmisbruik kan men terugvinden in volgend voorbeeld: Een persoon die zonder het te beseffen een muur bouwt op de grond van zijn buur. Natuurlijk kan de buur zijn eigendomsrecht laten gelden, maar hij mag zijn recht niet uitoefenen om iemand te schaden. Indien hij 20 jaar wacht en dan pas de afbraak vordert, zou de rechter kunnen oordelen dat het om rechtsmisbruik gaat.

 

Rechtspersoonlijkheid

Alle rechtspersonen hebben rechtspersoonlijkheid. Rechtspersonen kunnen zowel natuurlijke personen zijn, als ondernemingen. Voor een onderneming of een vereniging met rechtspersoonlijkheid (bijvoorbeeld een NV of een vzw) betekent dit dat deze houder is van eigen rechten en plichten. De onderneming zal gezien worden als een “fictieve” persoon met een eigen vermogen, eigen aansprakelijkheid en eigen schuldeisers. De onderneming zal ook zelf rechtshandelingen kunnen stellen, met een optreden van een vertegenwoordiger.

 

Regelingsakte

In de regelingsakte moeten de echtgenoten naar aanleiding van de echtscheiding verplicht een overeenkomst maken over enkele belangrijke familiale en materiële aangelegenheden.
 

 

Registratie

Registratie is de formaliteit bestaande uit het overschrijven, ontleden of vermelden van een akte of van een geschrift door de ontvanger van de registratie in een daartoe bestemd register.
 

 

Registratiebelasting

De nieuwe benaming (voor Vlaanderen) van de vroegere registratierechten. Dit is de belasting die de staat heft bij de inschrijving (registratie) van een akte door de ontvanger der registratie in een register. Het meest bekende voorbeeld waarbij men registratie moet betalen is bij de ondertekening van de notarisakte om een onroerend goed, zoals een huis, aan te kopen.
De registratiebelasting worden berekend op de overeengekomen aankoopprijs, verhoogd met de bedongen lasten. Noteer dat we in Brussel wel nog steeds spreken van registratierechten.

 

Renovatiecontract

Partijen kunnen bij het sluiten van de huurovereenkomst of later overeenkomen dat de huurder zich ertoe verbindt de nodige werken (zowel kleine als grote) uit te voeren om het gehuurde goed in overeenstemming te brengen met de elementaire vereisten van veiligheid, gezondheid en bewoonbaarheid.
 

 

Reservataire (of voorbehouden) erfdeel

Voorbehouden erfdeel of reserve. Het deel waarop bepaalde erfgenamen altijd minstens recht hebben.
Indien de overledene meer heeft geschonken of meer heeft gelegateerd dan het beschikbaar gedeelte (en dus over een stukje van het reservatair deel heeft beschikt), zal er een “inkorting” kunnen plaatsvinden.

 

Reserve

De reserve is het wettelijk erfdeel dat bepaalde in de wet opgesomde erfgenamen (kinderen, de langstlevende echtgeno(o)t(e), in sommige gevallen de ouders…) nooit kan ontnomen worden.

 

Restlegaat

Is een testament waarbij twee begunstigden worden aangesteld in één testament. De eerste begunstigde erft in eerste instantie alles.  Wat na zijn dood overblijft - 'de rest' - gaat niet naar zijn wettelijke erfgenamen, maar naar de tweede begunstigde die in het testament wordt aangewezen.

 

Risicogrond

Bij de verkoop van een onroerend goed moet de notaris verschillende zaken nagaan en meedelen aan de partijen. Eén van die zaken is verontreinigingsgraad van een grond. Sommige gronden staan vermeld op lijsten (Vlarebo en Vlarem-lijsten) van risicogronden. Dit zijn gronden waarop potentieel bodembedreigende activiteiten worden of werden uitgevoerd. Indien een risicogrond verkocht wordt, moet de notaris dit melden aan de partijen. Aan deze koop zal er immers een bodemonderzoeksplicht verbonden zijn.

 

Rooilijn

Grens tussen de openbare weg en de aanliggende eigendommen die door de overheid wordt vastgelegd overeenkomstig de noodwendigheden van het openbaar belang.